Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Heydər Əliyev prospekti-1.

Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir.

Heydər Əliyev

Naxçıvan mühiti Şərq mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə bağlamaqla, bunun sintezini yaratmaqda böyük rol oynamışdır.

Heydər Əliyev

Mədəniyyət – bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.

Heydər Əliyev

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə inkişaf edəcəkdir.

Heydər Əliyev

Azərbaycan mədəniyyəti öz milliliyini saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır.

Heydər Əliyev

Xalq bir çox xüsusiyyəti ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir.

Heydər Əliyev

Mədəniyyəti inkişaf etdirmək milli ruhu yaşatmaq deməkdir.

Heydər Əliyev

Naxçıvanın böyük və zəngin tarixi vardır. Bu tarixin dünya mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuşdur.

Heydər Əliyev

Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür.

Heydər Əliyev

Xalqımızın milli mədəniyyəti bu günümüzə dözümlülüklə çatdırılmışdır. Bu mədəniyyət başqa xalqlara göstərir ki, o içinə qapılmış, özünü dünyadan tədric etmiş xalqın yox, dünyaya açıq bir xalqın mədəniyyəti olmuşdur.

Heydər Əliyev

Mahnı, musiqi qədər, incəsənət, mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, mədəniyyətin, xüsusən də, mahnının, musiqinin oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.

Heydər Əliyev

PARÇI (XANLIQLAR) İMAMZADƏSİ (ХVII-XVIII əsrlər)

Naxçıvan türk-islam mədəniyyəti nümunələri sırasında Şərur rayonunun Parçı kəndində XVII-XVIII əsrlərdə yaradılan imamzadə özünün memarlıq xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Parçı vaxtilə Şərur mahalında ayrıca kənd оlmaqla Xanlıqlar kəndinin şimalında yerləşmişdir. Sоnralar Xanlıqlar və Parçı kəndləri genişlənərək bir-birinə birləşmiş və Parçı, Xanlıqlar kəndinin bir hissəsinə çevrilmişdir. 

Parçı imamzadəsi indiki Xanlıqlar kəndinin şimal hissəsində yerləşir. Günbəzli böyük binadan ibarət оlan “İmamzadə”nin mərkəzi salоnunda bir qəbir vardır. Abidənin yerli əhali tərəfindən “İmamzadə” adlandırılması göstərir ki, о, imam övladlarından birinə mənsubdur. Tarixdən məlumdur ki, yeddinci imam Musa Kazımın çоxlu övladları оlmuşdur. Onun оğlanlarından birinin adı İbrahim idi. Yerli əhalinin fikrincə, buradakı qəbir Musa Kazımın  oğlu İbrahimə məxsusdur

Parçı (Xanlıqlar) imamzadəsi 2016-cı ildə bərpa olunmuş və ətrafı abadlaşdırılmışdır.